Activităţile didactice se desfăşoară în cele trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat şi  doctorat.

În ciclul de licenta, facultatea ofera urmatoarele domenii si specializari:

 

Domeniul

INGINERIA MATERIALELOR

cu specializarile:

- ŞTIINȚA MATERIALELOR

- INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR

 

Domeniul

INGINERIA MEDIULUI

cu specializarea:

INGINERIA SI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Domeniul Ingineria Materialelor de la Universitatea tehnică din Cluj-Napoca a fost clasificat în anul 2011 pe locul I pe țară în urma evaluării efectuate la cererea Ministerului Educației Naționale de către o comisie internațională de experți.

Studenţii de la acest domeniu beneficiază de laboratoare performante, specialiști cu largă recunoaştere internaţională, relații de colaborare și de schimburi de studenți cu universități din Europa, angajabilitate foarte bună.

Domeniul Ingineria Materialelor are un caracter profund interdisciplinar şi pregătește ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești dar care păstrează o specificitate care îi individualizează pe piaţa muncii.

Viitorul inginer se va evidenţia prin cunoștințe aprofundate referitoare atât la materialele utilizate de către toate domeniile industriale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențe:

analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora; proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (auto, aerospaţiale, construcţii, electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.); proiectare constructivă; proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice; analiza avariilor; dezvoltare de produs.

Perspective de angajare după absolvire:

firme industriale în domeniile auto şi aero, materiale de construcţie, semifabricate procesate prin deformare plastică sau turnare, echipamente, construcţii sudate, accesorii şi subansamble tratate termic sau de suprafaţă, accesorii medicale, componente electronice, etc.; laboratoare independente de caracterizare a materialelor; institute de cercetare - dezvoltare; imm-uri care prestează servicii industriale sau de consultanţă; instituții de educaţie la nivel preuniversitar şi universitar.

Ocupații posibile:

inginer de materiale, inginer proiectant, inginer tehnolog, inginer de laborator de caracterizare a materialelor, inginer de secţie de producţie, manager de produs, expert tehnic, inginer cercetare, cercetător ştiinţific, cadru didactic în învăţământul mediu şi superior.

 

Ingineria Mediului este un domeniu tehnic complex, oferind cunoștințe multiple, de la cele specifice protecție și ingineriei mediului, la cele legate de gestiunea resurselor naturale și al deșeurilor în contextul dezvoltării durabile.

Competențele acumulate vor permite absolvenților să înțeleagă, să anticipeze şi să analizeze soluțiile optime privind multitudinea de probleme în domeniul protecției mediului și al dezvoltării durabile.

Competențe:

explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropică sau naturală care determină și influențează poluarea mediului;

gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă; controlul calității mediului, evaluarea impactului și a riscului precum și elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanță cu cerințele BAT/BREF și cu legislația în vigoare; proiectarea ecologică a produselor și dezvoltarea de tehnologii ecoinovative, prin: reciclarea și utilizarea în siguranță a resurselor primare și secundare, eliminarea/diminuarea cantității deșeurilor de fabricație și/sau valorificarea acestora, depoluarea și reabilitarea solurilor contaminate și depoluarea şi reabilitarea calității apelor şi a aerului; dezvoltarea sistemelor şi tehnologiilor de surse energetice regenerabile și durabile;promovarea celor mai bune practici în domeniul ingineriei mediului;

desfășurarea activităților specifice managementului şi marketingului în protecția și ingineria mediului.

Domeniul Ingineria Mediului este încadrat în categoria A pe țară (Conform art. 193 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 789/2011).

Perspective de angajare după absolvire:

departamentele de mediu ale agenților economici; firme specializate în servicii de mediu; centre de cercetare – dezvoltare - proiectare; agenții pentru protecția mediului şi alte organisme guvernamentale; administrație locală; instituții de învățământ universitar şi preuniversitar;

Ocupații posibile:

inginer de mediu, expert de mediu, auditor de mediu, monitor mediu înconjurător, responsabil de mediu, inspector protecția mediului, analist de mediu, inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului, inspector de specialitate, evaluator și auditor de mediu, cadru didactic de specialitate.

 

Pregatirea prin studii universitare de masterat se face pe urmatoarele specializari:

- Materiale si Tehnologii Avansate

- Ingineria şi managemenul procesării avansate a materialelor

- Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor

- Procedee Avansate în Protecția Mediului

- Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor

- Ingineria, Dreptul și Economia Dezvoltării Durabile

- Sisteme Poligrafice Sustenabile

- Dezvoltare durabila si protectia mediului

Scoala doctorala

Oferă posibilitatea perfecţionării profesionale în domeniile Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului, în regim: cu frecvenţă, cu bursă; cu frecvenţă, fără bursă; fără frecvenţă; cu taxă.