Logo Ingineria Materialelor si a Mediului

Bine ati venit la Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului - UTCN

Contact

Facultatea de Ingineria Materialelor si a Mediului
Bd. Muncii 103-105 Cod 400641 Cluj-Napoca, România

Decanat: Tel. 0264 401 621 / Fax 0264 415 054
Secretariat: 0264 401 622 sau 0264 401 785 / Fax: 0264 415 054
Email: Corina.Bondor@staff.utcluj.ro

Oferta educationala

Activităţile didactice se desfăşoară în cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat şi şcoală doctorală.

În ciclul de licenta, facultatea ofera urmatoarele domenii si specializari:

Domeniul

INGINERIA MATERIALELOR

cu specializarile:

- ŞTIINȚA MATERIALELOR

- INGINERIA PROCESĂRII MATERIALELOR (Cluj-Napoca și Zalău)

Domeniul

INGINERIE MECANICĂ

cu specializarea:

ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE

Domeniul

INGINERIA MEDIULUI

cu specializarea:

INGINERIA SI PROTECȚIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE

Domeniul Ingineria Materialelor de la Cluj a fost clasificat pe LOCUL I pe țară în urma evaluării efectuate la cererea Ministerului Educației Naționale de către o comisie internațională de experți.

Aceasta înseamnă laboratoare performante, cei mai buni specialiști din țară în domeniu, relații de colaborare și de schimburi de studenți cu universitățile din toată Europa, procent ridicat la angajare al absolvenților.

Domeniul Ingineria Materialelor pregătește ingineri cu o mare flexibilitate profesională pentru diferite domenii inginerești, flexibilitate ce derivă tocmai din caracterul interdisciplinar al acestui domeniu de studiu.

Viitorul inginer va dobândi cunoștințe referitoare atât la materiale, cât și la procesarea acestora, fiind capabil să acționeze în cadrul oricărei aplicații specifice.

Competențele profesionale ale absolvenților cuprind analiza și selecția optimă atât a materialelor, cât și a tehnologiei de procesare a acestora, proiectarea de noi materiale pentru diverse domenii de activitate (electronică, medicină, construcții de mașini, tehnologia informației, etc.), proiectarea, conducerea, optimizarea şi analiza economică a proceselor tehnologice, analiza avariilor.

Absolvenţii specializării ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE dobândesc, prin absolvirea specializării, următoarele competenţe generale şi profesionale:

• Abilităţi de utilizare a tehnologiilor informatice;

• Abilităţi de comunicare scrisă şi orală, inclusiv într-o limbă străină;

• Abilităţi de coordonare a echipelor de lucru şi de a lucra în echipă;

• Capacitatea de a concepe şi a conduce un proces specific echipamentelor pentru procese industriale;

• Capacitatea de a soluţiona probleme tehnice specifice echipamentelor pentru procese industriale prin aplicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de investigare fundamentale din domeniul ingineriei mecanice;

• Capacitatea de a sintetiza şi evalua problemele complexe din domeniul echipamentelor pentru procese industriale şi de a comunica în mod demonstrativ rezultatele evaluării proprii;

• Abilităţi de cercetare, proiectare şi inovare în domeniul echipamentelor pentru procese industriale;

• Capacitatea de a manageria activitatea de producţie şi întreţinere în domeniul echipamentelor pentru procese industriale.

Ocupatii posibile:

Inginer tehnolog, Inginer proiectant, Cercetător în domeniul echipamentelor pentru procese industriale, Consultant / expert tehnic în domeniul echipamentelor pentru procese industriale, Manager de produs, etc.

Ingineria Mediului este un domeniu tehnic complex, oferind cunoștințe multiple, de la cele specifice protecție și ingineriei mediului, la cele legate de gestiunea resurselor naturale și al deșeurilor în contextul dezvoltării durabile.

Competențele acumulate vor permite absolvenților să înțeleagă, să anticipeze şi să analizeze soluțiile optime privind multitudinea de probleme în domeniul protecției mediului și al dezvoltării durabile.

Competențe:

Explicarea mecanismelor, proceselor și efectelor de origine antropică sau naturală care determină și influențează poluarea mediului;

Gestionarea și soluționarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea durabilă;

Controlul calității mediului, evaluarea impactului și a riscului precum și elaborarea de variante tehnologice cu impact redus asupra mediului în concordanță cu cerințele BAT/BREF și cu legislația în vigoare;

Proiectarea ecologică a produselor și dezvoltarea de tehnologii ecoinovative, prin: reciclarea și utilizarea în siguranță a resurselor primare și secundare, eliminarea/diminuarea cantității deșeurilor de fabricație și/sau valorificarea acestora, depoluarea și reabilitarea solurilor contaminate și depoluarea şi reabilitarea calității apelor şi a aerului;

Dezvoltarea sistemelor şi tehnologiilor de surse energetice regenerabile și durabile;

Promovarea celor mai bune practici în domeniul ingineriei mediului;

Desfășurarea activităților specifice managementului şi marketingului în protecția și ingineria mediului.

Domeniul Ingineria Mediului este încadrat în categoria A pe țară (Conform art. 193 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 789/2011).

Perspective de angajare după absolvire:

Departamentele de mediu ale agenților economici;

Firme specializate în servicii de mediu; Centre de cercetare – dezvoltare - proiectare;

Agenții pentru Protecția Mediului şi alte organisme guvernamentale; Administrații locale; Instituții de învățământ universitar şi preuniversitar;

Ocupații posibile:

Inginer de mediu, Expert de mediu, Auditor de mediu, Monitor mediu înconjurător, Responsabil de mediu, Inspector protecția mediului, Analist de mediu, Inginer de cercetare în ingineria sanitară și protecția mediului, Inspector de specialitate, Evaluator și auditor de mediu, Cadru didactic de specialitate (cu respectarea legislației în vigoare).

 

Pregatirea prin studii universitare de masterat se face pe urmatoarele specializari (detalii):

- Metalurgia Pulberilor și Materiale Avansate

- Ingineria şi managemenul procesării avansate a materialelor

- Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor

- Procedee Avansate în Protecția Mediului

- Managementul integrat al resurselor naturale şi al deşeurilor

- Ingineria, Dreptul și Economia Dezvoltării Durabile

- Sisteme Poligrafice Sustenabile

Scoala doctorala

Oferă posibilitatea perfecţionării profesionale în domeniile Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului, în regim: - cu frecvenţă - cu bursă - fără frecvenţă – cu taxă

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter